MBA

Maailman arvostetuin tutkinto

MBA on todennäköisesti maailman arvostetuin korkeakoulututkinto, ainakin alkupalkoilla mitattuna. USAn parhaista MBA ohjelmista valmistuneiden alkupalkat olivat vuonna 2016 122 000 dollaria vuodessa (107 000 €). Eikä siinä vielä kaikki – parhaat MBA ohjelmista valmistuneet saivat myös allekirjoitusbonuksen jo pelkästä työsopimuksen allekirjoittamisesta. Vuonna 2016 parhaimmat allekirjoitusbonukset saivat amerikkalaisesta University of Pennsylvanian Wharton Schoolista valmistuneet MBA opiskelijat. Whartonista vuonna 2016 valmistuneiden keskimääräinen allekirjoitusbonus oli 33 433 USD (30 000 €).

Parhaiten palkatut työpaikat

USAssa on laajasti tarjolla tietoa MBA ohjelmista valmistuneiden alkupalkoista sekä toimialoista, joilla MBA-tutkinnon suorittaneet työllistyvät. (Luvut eivät ole välttämättä vertailukelpoisia Suomeen, mutta antavat jonkin suuntaisen kuvan palkkaeroista eri toimialoilla.)

Vuonna 2017 USAssa valmistuneiden vuosipalkat olivat seuraavia:

Liikkeenjohdon konsultointi                     130 329 $

Rahoitussektori                                        115 094 $

Teknologiasektori                                     112 460 $     

Terveydenhuolto                                      104 784 $

Kiinteistötoimiala                                    103 744 $

Vähittäiskauppa                                       102 096 $

Kuluttajatuotteet                                     101 107 $

Energiasektori                                          99 400 $

Teollisuus                                                 96 430 $

Media                                                       88 923 $

Logistiikka                                                 71 202 $

On hyvä muistaa, että yllämainitut luvut pätevät vain USAn huippukouluihin. Esimerkiksi siinä neljäsosassa MBA ohjelmista, joissa alkupalkat olivat pienimmät, vuoden alkupalkka oli vain 58 390 USD (51 200 €). Toinen tärkeä asia on se, että parhaiten palkatuilla valmistuneilla oli usein hyvä palkka jo ennen MBA ohjelmaan tuloakin. (Erityisesti USAssa MBA ohjelmaan mennään usein vasta usean vuoden työskentelyn jälkeen.)

MBA tutkinnon tyypillinen sisältö

MBA tutkintojen sisältö on yleensä suunniteltu valmistamaan opiskelija yrityksen johtotehtäviin aina toimitusjohtajaksi asti. Siksi tutkintoon sisältyy kursseja kauppatieteiden eri osa-alueilta siten, että johdon näkökulmaa painotetaan. Koska MBA tutkintoja suorittavat usein myös henkilöt, joiden alempi korkeakoulututkinto on jostain muusta aineesta kuin kauppatiede (siis esim. oikeustiede, tekniikka tai vaikkapa bioteknologia) on MBA tutkinnon kurssit valittu siten, että MBA tutkinto antaa vahvan kauppatieteellisen pohjan myös niille, jotka eivät ole kauppatiedettä aiemmin opiskelleet.

Johtaminen:Yrityksen tai tiimin ohjaamista siten, että sille asetetut tavoitteet saavutetaan.

Kilpailustrategia:Yrityksen asemointi suhteessa kilpailijoihin, asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin sekä kilpailuedun valinta esimerkiksi halvimman hinnan tai erikoistumisen välillä.

Markkinointi:Yrityksen tuotteiden myynnin lisääminen esimerkiksi hintapäätösten, mainonnan, jakelutieratkaisujen ja tuotekehityksen keinoin.

Organisaatiokäyttäytyminen:Minkä tahansa organisaation tarkastelu yksilön, ryhmän, johtamisen tai organisaation rakenteiden tai sen prosessien näkökulmasta.

Innovaatiotoiminta:Kaikki ne toimenpiteet, joilla luodaan uusia tai paranneltuja tuotteita ja palveluita.

Yrittäjyys:Uuden yritystoiminnan ideointi, suunnittelu, käynnistys, kasvattaminen ja johtaminen.

Rahoitus:Yrityksen rahoituksen näkökulmasta pohditaan vaihtoehtoja esimerkiksi oman pääoman ja lainarahoituksen välillä. Rahoittajien näkökulmasta tarkastellaan sijoituskohteiden tuoton ja riskin suhdetta.

Laskentatoimi:Yrityksen toimintaan liittyvän taloustiedon kerääminen, mittaaminen, käsittely ja lopulta viestintä yrityksen johdolle ja sidosryhmille.

Tuotantotalous:Yrityksen tuotteiden ja palvelujen aikaansaamiseen tarvittavien prosessien suunnittelua, seurantaa, kehittämistä ja johtamista.

Toimitusketjun hallinta:Yrityksen tuotteet ja palvelut muodostavat toimitusketjun, joka alkaa alihankkijoista ja päättyy lopulta asiakkaisiin. Toimitusketjun hallinnalla tästä yhteistyöstä pyritään tekemään mahdollisimman tehokasta ja taloudellista.

Neuvottelutaito:Yrityksen etujen ajaminen tai yhteisymmärryksen tai sopimuksen saavuttaminen tilanteessa, jossa on eri kulttuureista tulevia osapuolia.

Liiketoiminnan kriittiset haasteet:Ongelmat tai mahdollisuudet, jotka ovat yrityksen kannalta kriittisiä.

MBA tutkintojen historia

MBA tutkintojen synty juontaa juurensa USA:n teollistumiseen 1900-luvun alussa. Teollisuustuotannon modernisoituessa ja uusien yritysten määrän kasvaessa yritysten omistajat tarvitsivat yhä enemmän ammattitaitoisia johtajia. Yliopistojen puolelta ajatus liikkeenjohdon nostamisesta lääke- ja oikeustieteen rinnalle omaksi tieteenalakseen kohtasi aluksi vastustustakin, mutta toisaalta myös ymmärrettiin, että yritysten johtamiseen tarvittiin koulutusta.

Wharton School ja Haas School of Business tarjosivat ensimmäisinä kandidaattitasoista kauppatieteen koulutusta. Tuck School of Business alkoi ensimmäisenä tarjota maisteritasoista kauppatieteiden opetusta Master of Science in Commerce tutkinnossa.

Ensimmäisen varsinaisen MBA ohjelman käynnisti Harvardin yliopisto vuonna 1908 ja myöhemmin tuosta ohjelmasta kasvoi Harvard Business School. Ensimmäinen Executive MBA ohjelma puolestaan käynnistyi University of Chicagon Booth School of Businessissä.

1950-luvulla MBA ohjelmat alkoivat levitä USA:n ulkopuolelle ja Euroopan ensimmäinen MBA ohjelma käynnistyi INSEADissä vuonna 1957. HELBUSin perustaja Veikko Jääskeläinen käynnisti Suomen ensimmäisen MBA ohjelman Helsingin kauppakorkeakouluun (nykyisin Aalto) vuonna 1984.

MBA-tutkintojen asema Suomen koulutusjärjestelmässä

Suomen koulutusjärjestelmässä MBA-tutkinto voi tarkoittaa kolmea eri asiaa.

  • Suomessa voi suorittaa ulkomaisten yliopistojen MBA tutkintoja, jotka ovat kyseisten yliopistojen normaaleja ylempiä tutkintoja. Näitä ovat esimerkiksi HELBUSissa suoritettava University of Northamptonin MBA-tutkinto sekä Suomessa saatavilla oleva Henleyn MBA-tutkinto. 
  • MBA-tutkinto voi myös olla suoritettu suomalaisen valtionyliopiston ohjelmassa. Näitä ovat mm. Aallon ja Hankenin MBA ohjelmat. Kun suomalaiset yliopistot aikoinaan alkoivat perustaa MBA-ohjelmia, vallalla oli poliittinen näkemys, jonka mukaan tutkinnoista ei voisi periä lukukausimaksua. Tästä syystä viranomaiset tekivät poliittisin perustein päätöksen, jonka mukaan valtion yliopistossa suoritettu MBA-ohjelma ei johtaisi tutkintoon vaan se olisi täydennyskoulutusta.
  • MBA voi Suomessa tarkoittaa myös ammattikorkeakoulun ylempää tradenomin tutkintoa (Master of Business Administration), joka Suomen viranomaisten tulkinnan mukaan on virallinen ammattikorkeakoulututkinto.

MBA-tutkintojen hintoja Suomessa (keväällä 2021)

University of Northampton                    23.500 €

LUT (eMBA)                                              37.200 €

Oulu (eMBA)                                             29.760 €

Hanken                                                       47.740 €

Jyväskylä (eMBA)                                    alk. 39.060 €

Henley                                                         55.800 €

Aalto MBA                                                   46.872 €

Turun yliopisto (eMBA)                           41.912 €

Aalto (eMBA)                                             59.272 €

MBA ohjelmien kesto

MBA tutkintoja on erimittaisia. Ohjelman kesto kalenteriajassa ei aina välttämättä kerro suoraan tutkinnon vaatimaa työmäärää, sillä osa ohjelmista on suunniteltu kokopäiväiseen opiskeluun ja osa tehtäväksi työn ohessa.

(Amerikkailainen) kokopiväinen MBA                           2 vuotta

Intensiivi MBA                                                               12-18 kuukautta

Osa-aikainen MBA                                                         2-3 vuotta

Ilta/viikonloppu MBA                                                     2 vuotta tai pidempi

Executive MBA                                                               1-2 vuotta

Online MBA                                                                   1-2 vuotta

MBA opiskelijoiden tausta

MBA ohjelmat on yleensä suunniteltu siten, että niihin voi osallistua, vaikka ei olisikaan opiskellut kauppatiedettä alemmassa korkeakoulututkinnossaan. Niinpä esimerkiksi Harvardin MBA ohjelmassa kauppatieteilijät ovat itseasiassa vähemmistönä. Vuonna 2017 aloittaneessa Harvardin vuosikurssissa opiskelijoiden aiemmat opinnot jakautuivat eri tieteenaloille seuraavasti:

Luonnontieteet, tekniikka ja matematiikka                  36 %             

Kauppa- ja kansantaloustieteet                                     45 %

Humanistisen tai yhteiskuntatieteet                             19%

USAssa on myös tyypillistä, että armeijataustan omaavat henkilöt suorittavat usein MBA tutkinnon. Usein MBA yhdessä jonkun muun alan osaamisen kanssa muodostaakin vahvan yhdistelmän, joka pätevöittää tämän ”muun alan” johtotehtäviin.

MBA ohjelmiin hakeminen ja pääsyvaatimukset

Yleisin eri ohjelmille yhteinen vaatimus on alempi korkeakoulututkinto, joka saa olla käytännössä miltä tahansa tieteenalalta eikä sen tarvitse siis olla kauppatieteistä. Jos henkilöltä puuttuu alempi korkeakoulututkinto, useisiin ohjelmiin voi silti hakea, jos henkilöllä on esimerkiksi huomattavaa johtamiskokemusta.

Monissa ohjelmissa edellytetään työkokemusta alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Tyypillisesti vaatimus on 3-5 vuotta. Suomessa tarjottavaan University of Northamptonin MBA-ohjelmaan voi hakea ilman työkokemustakin esimerkiksi heti alemmasta tutkinnosta valmistumisen jälkeen.

Luultavasti kaikki Suomessa tarjolla olevat MBA ohjelmat opetetaan englanniksi ja siksi niissä on englannin hallintaan liittyvä kielitaitovaatimus. Esimerkiksi University of Northamptonin ohjelmaan tarvittavan kielitaidon voi osoittaa ylioppilaskirjoitusten englannin kokeesta saadulla vähintään Magnan arvosanalla tai ottamalla IELTS tai TOEFL kielitestin. Mainitut testit voi ottaa esimerkiksi Helsingissä kahden viikon välein. Niissä on lukemista, kirjoittamista, kuulunymmärrystä ja keskustelutaitoa mittaavat osiot.

Usein vaaditaan myös aikaisemmalta opettajalta tai esimieheltä pyydetty suosituskirje.

Hakemuksiin pyydetään liittämään usein myös ns. motivational letter, jossa hakija kertoo, miksi hän haluaa opiskella MBA tutkinnon ja miksi juuri kyseisessä ohjelmassa.

Erityisesti amerikkalaisissa MBA ohjelmissa vaaditaan lisäksi usein GMAT testi (Graduate Management Admission Test). Koe mittaa englannin ja matematiikan osaamista.

Yhteenvetona esimerkiksi University of Northamptonin Suomen MBA-ohjelman pääsyvaatimukset ovat seuraavat:

  • Alempi korkeakoulututkinto miltä tahansa alalta
  • Suosituskirje aikaisemmalta opettajalta tai esimieheltä
  • Motivational letter
  • Osoitus kielitaidosta (esim. M yo-kirjoituksista, IELTS tai TOEFL testi)